ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

20 Οκτωβρίου 2021

Μετά από πρόσκληση των μελών του Δ.Σ  από τον πλειοψηφήσαντα μέλος του Δ.Σ. Βασίλειου Βλάχου  σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Συλλόγου παρέστησαν την 18/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του σωματείου μας επί της οδού Πειραιώς αρ. 9-11 άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που εκλέχθηκαν στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν από τις 14 έως και 30 Σεπτεβρίου 2021  για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Αίτηση Εγγραφής