Κάλυψη κόστους κατασκηνώσεων για τα παιδιά των τραπεζοϋπαλλήλων

29 Ιουνίου 2021

Όπως γνωρίζετε, η από 18/6/1993 ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών  προβλέπει ότι οι Τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα το οποίο στην μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στον γονέα έναντι αποδεικτικών της δαπάνης στοιχείων, στη δε δεύτερη θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Αίτηση Εγγραφής